Projekt na mieru

Videli ste už desiatky projektov zrubov a dreveníc v tlačených katalógoch, prešli ste webové stránky mnohých firiem a stále ste nenašli projekt, ktorý by spĺňal vaše predstavy? Potom máte dve možnosti. Ustúpiť zo svojich požiadaviek a pristúpiť ku kompromisom alebo si nechať vypracovať projekt na mieru.

Komplexné projektové a architektonické služby

Projekty zrubov a dreveníc

Vypracujeme pre vás projekty drevených domov a chát, navrhneme interiéry, pripravíme tepelno-technické posúdenia stavieb a v neposlednej miere ponúkame 3D vizualizácie interiérov a exteriérov. Projektové dokumentácie vyhotovujeme vo všetkých stupňoch - od štúdie, cez projekty pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, až po realizačný projekt. Výsledkom našej práce je komfortná, elegantná, svieža a tradičná architektúra v ktorej vynikne krása dreva zrubového domu pričom vaše osobné predstavy naplníme do najmenších detailov.

Predtým než sa pustíme do práce na projekte

Projekt drevodomu je komplex dokumentov, ktoré technickou formou definujú vaše požiadavky na stavbu postavenú na konkrétnom mieste za konkrétnych podmienok a pre vopred určený účel. Avšak skôr, ako sa pustíte s projektantom do vypracovania dokumentácie je potrebné premyslieť si všetky požiadavky, ktoré by budúca stavba – zrub mala spĺňať.

Zruby a drevenice sú veľmi špecifické konštrukcie a nie je možné k ich návrhu pristupovať rovnako ako pri klasických tehlových stavbách. Pri vytváraní projektovej dokumentácie je potrebné vidieť tvar pozemku (výpis z katastrálnej mapy) na ktorý sa má osadiť zrub (svetové strany), aby vynikli jeho jedinečne línie, tvary a materiály.

Projekt zrubu musí odzrkadľovať váš životný štýl

Veľmi dôležitým faktorom pri stavbe zrubu je životný štýl rodiny. Možno chcete postaviť dvojgeneračný zrub s otvorenou dispozíciou pre užší kontakt jednotlivých členov domácnosti alebo uprednostňujete uzavretú dispozíciu kde sa užívateľ utiahne do svojej izby. Veľmi dobrou pomôckou je v tomto prípade konfrontácia vašich požiadaviek s už existujúcimi projektmi drevostavieb. Jej výsledkom je presná dispozícia zrubu, ktorá najlepšie vyhovuje potrebám rodiny.

Dôkladná príprava = nižšia cena projektu

Celý náš tým odborníkov od architekta, cez stavebného inžiniera až po projektanta dôkladne vypracuje architektonickú štúdiu podľa vašej ucelenej predstavy. Dokážeme tak zaručiť vysokú kvalitu, rýchlosť spracovania projektovej dokumentácie a samozrejme aj priaznivú cenu. V tomto sme o krok pred našou konkurenciou. Tá často prípravu podcení, čo má veľký vplyv na technickú a finančnú stránku navrhovanej drevostavby a tým pádom aj na predražovanie stavebných prác.

Ak chcete vedieť aké sú stupne projektovej dokumentácie pokračujte ďalej.
Veľmi radi vám poskytneme viac informácii aj telefonicky na 0911 552 084 alebo nás kontaktujte cez e-mail: info@pinuslog.sk.

3 stupne projektovej dokumentácie

1. Projekt pre územné rozhodnutie

Slúži ako podklad k získaniu územného rozhodnutia a prikladá sa k žiadosti o jeho vydanie Projekt pre územné rozhodnutie (bývalé zadanie stavby). Definuje účel stavby, jej dispozičné a tvarové riešenie, súvisiace nároky na správcov inžinierskych sietí, pričom vychádza zo schválenej územno-plánovacej dokumentácie, z požiadaviek investora a iných subjektov, ktorých sa uvažovaná stavba bude týkať.

Súčasťou projektu je výkresová časť (pôdorysy, rezy pohľady riešeného objektu vo vhodnej mierke - najčastejšie 1:200 s vyznačením osadenia objektu na predmetnom pozemku vrátane vyznačenia inžinierskych sietí) a časť textová (napr. opis architektonicko-stavebného riešenia, rozvody vody a kanalizácie, UK, elektroinštalácie, plynoinštalácie, požiarna ochrana budovy apod.)

Pre stavbu zrubového domu umožňuje Stavebný zákon zlúčiť územné konanie (výsledkom je vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby) a stavebné konanie (výsledkom je vydanie stavebného povolenia) do jedného administratívneho úkonu.

2. Projekt pre stavebné povolenie

Projektant vypracuje projekt pre stavebné povolenie v súlade s vypracovanými dokumentmi v predprojektovej príprave. Projekt rieši na výkrese situácie stavby osadenie na pozemku v zmysle požiadaviek Stavebného zákona - odstupy od hraníc pozemkov, odstupy od susedných domov, odstup od ulice, ochranné pásma a napojenie stavby prípojkami na jednotlivé inžinierske siete. V čiastkových zložkách projektu sú riešené jednotlivé častí stavby: architektúra a statika, vykurovanie, elektroinštalácia, rozvody kanalizácie a vody, rozvody plynu, požiarna bezpečnosť atď. Sú to výkresy väčšinou v mierke 1:100, technické správy a schémy.

V tejto fáze sa vyjadrujú k projektu pripravovanej stavby správcovia inžinierskych sietí, na ktoré chce investor budúcu stavbu napojiť, podobne ako napr. inšpektorát požiarnej ochrany a prirodzene aj bezprostredne hraničiaci susedia s pozemkom, na ktorom sa pripravuje výstavba.

Rozhodujúce slovo k umiestneniu stavby a jej technickému riešeniu uvedenému v projekte a pripomienkovanému jednotlivými dotknutými organizáciami má stavebný úrad.

V prípade pripomienok projektant prepracuje pripomienkované časti projektu tak, aby stavebný úrad mohol vydať stavebné povolenie.

3. Projekt pre realizáciu stavby zrubu, drevenice

Tento projekt rieši stavbu v podrobnostiach. Jednoznačne určuje statické, architektonické, konštrukčné, materiálové a kvalitatívne riešenie stavby. Opäť je členený na jednotlivé profesie podobne ako projekt pre stavebné povolenie, avšak výkresy sú podrobné v mierke 1:50 (popr. 1:25, 1:10), vrátane technických správ a výkazov materiálov.

Súčasťou tohto projektu je podrobný rozpočet celkových nákladov stavby a tzv. výkaz výmer, ktorý slúži ako podklad pre zadávanie súťažných podmienok pre výber dodávateľa stavby, alebo pre výber jednotlivých subdodávok, či pre zakúpenie konkrétnych stavebných materiálov.

Podrobný rozpočet celkových nákladov stavby pritom slúži investorovi na vytvorenie konkrétneho obrazu o celkových nákladoch na realizáciu stavby, na základe ktorého sú potom posudzované jednotlivé ponuky od konkrétnych dodávateľov stavby. Podobne ako v iných oblastiach aj tu platí, že možnosť širšieho výberu ponúka lepšiu kvalitu za dobrú cenu.

Zrub alebo drevenicu nestaviate každý rok

Projekty zrubov a dreveníc vyhotovujeme už viac ako 15 rokov. Nenaháňame sa za kvantitou, dôležité sú pre nás referencie - je to naša najlepšia reklama na tak prehustenom trhu akým je projektovanie a stavba drevostavieb. Vieme, že nestaviate každý rok, preto vaše finančné prostriedky musia byť využité čo najefektívnejšie a priniesť vysnívaný zrub či drevenicu na mieru. Sme pripravení odpovedať na všetky vaše otázky.

Kontaktujte nás telefonicky na 0915 255 012 alebo nám napíšte na info@pinuslog.sk.

logo-pinuslog-pata.png